Monthly Archives: czerwiec 2024

Walne Zgromadzenie – 20.04.2024

Jak co roku w naszym kole odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Lis. Obrady rozpoczął Prezes ZK i przywitał obecnych. Stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia. Dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza WZ . Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomasz Czarnecki. Sekretarz WZ kol. Tomasz Czarnecki  przedstawił porządek obrad a przewodniczący po krótkiej dyskusji…
Więcej