Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków KŁ LIS, które odbyło się dn. 08.08.2020r

Na Kolibę o godzinie 9.00 przybyło 33 członków naszego koła.Na wstępie na apel Prezesa Koła Jerzego Karabanowicza  oddano cześć naszemu zmarłemu koledze Markowi Wochance.

Rozpoczęto obrady wyborem przewodniczącego zgromadzenia, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki.

Przewodniczący WZ kol. Mirosław Juszczak przejął prowadzenie od naszego prezesa kol. Jerzego Karabanowicza i przedstawił porządek obrad.

Do komisji uchwał i wniosków wybrano w głosowaniu jawnym Damiana Topolskiego, Leszka Wrocławskiego i Piotra Juszczyka a do komisji skrutacyjnej Marcina Topolskiego, Łukasza Osińskiego i Andrzeja Galasa.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2019-2020 wraz z wnioskiem o absolutorium kolejno przedstawili:

- prezes kol. Jerzy Karabanowicz

- łowczy kol. Mirosław Juszczak

- skarbnik kol. Robert Sawczyn

W wyniku tajnego głosowania Zarząd Koła uzyskał absolutorium oraz zatwierdzono wykonanie budżetu za rok gospodarczy 2019-2020.

Niestety z powodu nieobecności kol. Michała Skóry przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie przedstawiono Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W związku z odejściem śp. Marka Wochanki przeprowadzono wybory uzupełniające do składu KR.Większością głosów nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został kol. Jarosław Juszczak

Skarbnik naszego Koła kol. Robert Sawczyn przedstawił WZ preliminarz budżetowy na rok gospodarczy 2020-2021

Łowczy – kol. Mirosław Juszczak  przedstawił plan łowiecko hodowlany na rok 2020-2021, omówił również sprawy związane z ASF i organizacją polowań.

Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja .

Na tym obrady zakończono.

Darz Bór

No Comments Yet.

Leave a comment