Relacja z Walnego Zgromadzenia 27.04.2019r.

Na dzień 27 kwietnia 2019 roku Zarząd  Koła Łowieckiego Lis zwołał Walne Zgromadzenie.

Relacja z Walnego Zgromadzenia członków KŁ LIS, które odbyło się dn. 27.04.2019r.

 Na Kolibę o godzinie 9.00 przybyło 37 członków naszego koła.

 Rozpoczęto obrady wyborem przewodniczącego , sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym zebrania został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki.

Przewodniczący WZ kol. Mirosław Juszczak przejął prowadzenie obrad od naszego prezesa kol. Jerzego Karabanowicza. Po krótkiej wypowiedzi wyjaśniającej sposób przesłania powiadomień o WZ, przystąpił do dalszych spraw zgodnie z porządkiem obrad. Do najważniejszych należały

Podjecie uchwały w sprawie kol. Pawła Lange – w wyniku głosowania WZ uchyliło uchwałę ZK o skreśleniu z listy członków

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 5 – osobowego składu ZK – w wyniku głosowania WZ przyjęło uchwałę w tej sprawie

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2018-2019 wraz z wnioskiem o absolutorium . Głos zabierali kolejno:

- prezes kol. Jerzy Karabanowicz

- łowczy kol. Mirosław Juszczak

- skarbnik kol. Robert Sawczyn

W wyniku głosowania tajnego wszyscy członkowie ZK uzyskali absolutorium oraz zatwierdzono wykonanie budżetu za rok gospodarczy 2018-2019

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli Zarządu Koła .Głos zabrał przewodniczący KR kol. Michał Skóra

W wyniku głosowania  WZ  przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik naszego Koła kol. Robert Sawczyn przedstawił WZ preliminarz budżetowy na rok gospodarczy 2019-2020

Łowczy – kol. Mirosław Juszczak  przedstawił plan łowiecko hodowlany na rok 2019-2020, omówił również sprawy związane z organizacją polowań dewizowych

Prezes kol. Jerzy Karabanowicz przedstawił sprawy związane z organizacją jubileuszu 70-lecia naszego koła, zasygnalizował sprawę konieczności zakupu nowej przyczepy osobowej do transportu myśliwych na polowaniach zbiorowych oraz omówił szczegółowo aspekty związane z zagrożeniem naszych łowisk chorobą ASF

Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja , w której szczególnie wyróżnili się koledzy- Włodek Watral, Roman Rydliński,Wilhelm Rybczyński,Jarosław Juszczak,Paweł Lange,koleżanka- Ewa Juszczak

Następnie omówiono proponowane zmiany w Uchwale nr 2 WZ regulującej wszystkie aspekty  życia naszego Koła.

W wyniku głosowania odrzucono projekt zmian proponowany przez ZK . . T przewodniczący kol. Mirosław Juszczak zaprosił wszystkich uczestników WZ na zasłużony posiłek do wigwamu.

Darz Bór

J.R.

No Comments Yet.

Leave a comment