Relacja z Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego LIS w Łagowie- 25.09.2021r.

W dniu 25 września tego roku odbyło się w naszym kole Walne Zgromadzenie.

Obrady otworzył prezes koła kol. Jerzy Karabanowicz. Po powitaniu przybyłych członków koła i przedstawicieli zarządu okręgowego stwierdził prawomocność Walnego Zgromadzenia.

Odbyło się krótkie szkolenie z zasad wykonywania polowania w obrębie poligonu wojskowego przeprowadzone przez przedstawiciela komendy poligonu.

Następnie poczet sztandarowy wprowadził sztandar naszego koła. Rozpoczęła się uroczystość nadania odznaczeń łowieckich. Odznaczenia były wręczane przez przedstawicieli Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze kol. Zdzisława Rudkiewicza i przewodniczącego Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich kol. Jana Olszewskiego.

Nasze koło łowieckie zostało uhonorowane najwyższym odznaczeniem łowieckim "ZŁOMEM". "Złom" został przypięty do sztandaru koła.

Następnie wręczono odznaczenia łowieckie najbardziej zasłużonym członkom naszego koła łowieckiego.

Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali:

  • Sławiusz Topolski;
  • Wiesław Topolski;
  • Włodzimierz Watral:
  • Jerzy Karabanowicz.

Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali:

  • Jan Juszczyk;
  • Mirosław Juszczak;
  • Celestyn Tymczyszyn;
  • Tomasz Czarnecki.

Brązowe medale "Za zasługi dla K.Ł. Lis w Łagowie":

  • Ryszard Ordowski;
  • Leszek Wrocławski.

Wybrano przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, którym został kol. Mirosław Juszczak oraz sekretarza kol. Tomasza Czarneckiego.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który z małymi poprawkami został przyjęty.

W kolejnym punkcie obrad przyjęto protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 08.08.2020r.

W dalszym etapie wybrano komisję skrutacyjną oraz komisję uchwał i wniosków. Najwięcej dyskusji wzbudziła uchwała nr 2 regulująca większość zagadnień gospodarki łowieckiej w naszym kole.

Głos w dyskusji zabrali koledzy: Jarosław Juszczak, Andrzej Topolski, Wiesław Topolski, Włodzimierz Watral, Dariusz Dembiński. Ostatecznie, w wyniku głosowania przyjęto nowelizację uchwały nr 2 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Koła.

W kolejnym punkcie obrad zajęto się sprawami osobowymi. Dyskusję w tej sprawie zakończyło głosowanie w trybie tajnym.

Następnie członkowie Zarządu Koła złożyli sprawozdania z działalności w ubiegłym roku według pełnionych funkcji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Michał Skóra przedstawił sprawozdanie z oceny działalności Zarządu Koła w ubiegłym roku gospodarczym. Praca Zarządu Koła w oczach Komisji Rewizyjnej wypadła bardzo dobrze.

Przeprowadzono kolejne głosowanie tym razem w związku z koniecznością zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Kola oraz Komisji Rewizyjnej w roku gospodarczym 2020/2021. Zatwierdzono większością głosów powyższe sprawozdanie.

W dalszym ciągu obrad przewodniczący zebrania przedstawił założenia finansowe oraz plan działalności Koła w obecnym roku gospodarczym.

Duże zainteresowanie wzbudziła propozycja wsiedlenia w naszych obwodach łowieckich muflona oraz bażanta.

Propozycja ta spotkała się z aprobatą członków koła.

Obrady zakończono głosowaniem nad planem działalności koła i budżetem na lata 2021/2022.

Poniżej publikujemy zdjęcia z Walnego Zgromadzenia.

Darz Bór,

JR

No Comments Yet.

Leave a comment