Walne Zgromadzenie 03.06.2017r.

W dniu 03.06.2017 r. odbyło się w naszym kole Walne Zgromadzenie.

Wzięło w nim udział około 2/3 liczby członków koła.

Pod nieobecność większości członków  poprzedniego Zarządu wysłuchano skróconego sprawozdania z działalności koła w minionym roku. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna. Wskazano na dobry wynik finansowy, poruszono również sprawy wymagające poprawy w przyszłej działalności koła.

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kol. Mirosław Juszczak zaprezentował i szczegółowo omówił znowelizowaną "Uchwałę nr 2" i poddał ją debacie. Uchwała ta reguluje wszystkie podstawowe aspekty życia koła, w związku z czym debata momentami przerodziła się w gorącą dyskusję nie pozbawioną emocji. Głównym novum było wdrożenie nowoczesnego elektronicznego systemu zarządzania kołem. Jest to przełom w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

System EPI umożliwia prowadzenie i ewidencjonowanie wszystkich działań z zakresu:

  • gospodarki finansowej koła wraz z prowadzeniem indywidualnych kont myśliwych;
  • gospodarki łowieckiej łącznie z analizą realizacji planu łowieckiego, generowaniem odstrzałów, wypisów na polowania indywidualne;
  • realizacji bieżących zadań przez Zarząd Koła;
  • przesyłanie bieżących informacji i komunikatów do wszystkich członków koła;
  • generowanie statystyk i analiz we wszystkich działach systemu;
  • udostępnianie zbioru uchwał i zarządzeń aktualnie obowiązujących.

Bardzo ważnym aspektem proponowanych rozwiązań jest pełna przejrzystość działań Zarządu Koła i bieżący dostęp do informacji przez wszystkich członków KŁ Lis.

W jawnym głosowaniu zdecydowana większość obecnych poparła nowelizację "Uchwały nr 2" i entuzjastycznie odniosła się do nowych rozwiązań.

Po smacznym posiłku i okolicznościowym poczęstunku Walne Zgromadzenie zakończyło swoje obrady.

 

Darz Bór J.R.

1 Response

  1. Witam, dziękuję kolegom za współpracę przy prowadzeniu owocnych, w momentach burzliwych co nieco obrad. Uchwaliliśmy ważne postanowienia dające narzędzia Zarządowi Koła Lis do sprawnego, całkowicie jawngo zarządzania sprawami koła. Darz Bór!

Leave a comment