Walne Zgromadzenie – 04.06.2022

Na Kolibę o godzinie 9.00 przybyło 33 członków naszego koła. Stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia

Rozpoczęto obrady wyborem przewodniczącego zgromadzenia, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomek Czarnecki.

Przewodniczący WZ kol. Mirosław Juszczak  przedstawił porządek obrad a sekretarz odczytał protokół  Walnego Zgromadzenia z dnia 08.09.2021r.W głosowaniu jawnym przyjęto protokół z ostatniego WZ.

Do komisji uchwał i wniosków wybrano w głosowaniu jawnym Damiana Topolskiego, Andrzeja Kliszcza i Piotra Juszczyka a do komisji skrutacyjnej Marcina Topolskiego, Łukasza Osińskiego i Andrzeja Galasa .Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Nowym członkiem KR został Andrzej Kliszcz.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2021-2022 wraz z wnioskiem o absolutorium kolejno przedstawili:

- prezes kol. Jerzy Karabanowicz

- łowczy kol. Mirosław Juszczak

- skarbnik kol. Robert Sawczyn

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Michał Skóra. WZ przyjęło sprawozdanie za rok gospodarczy 2021-2022 większością głosów.

W wyniku tajnego głosowania wszyscy członkowie Zarządu Koła uzyskali absolutorium za lata 2020-2021, 2021-2022 oraz zatwierdzono wykonanie budżetu za rok gospodarczy 2021-2022..

Skarbnik naszego Koła kol. Robert Sawczyn przedstawił WZ preliminarz budżetowy na rok gospodarczy 2022-2023. Walne Zgromadzenie w jawnym głosowaniu zatwierdziło projekt budżetu.

Łowczy – kol. Mirosław Juszczak  przedstawił planowane przedsięwzięcia gospodarczo hodowlane w rozpoczynającym się roku i poddał je dyskusji. 

Na tym obrady zakończono.

Darz Bór

No Comments Yet.

Leave a comment