Walne Zgromadzenie – 20.04.2024

Jak co roku w naszym kole odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Lis.

Obrady rozpoczął Prezes ZK i przywitał obecnych. Stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia.

Dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza WZ . Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomasz Czarnecki.

Sekretarz WZ kol. Tomasz Czarnecki  przedstawił porządek obrad a przewodniczący po krótkiej dyskusji poddał go pod głosowanie..W głosowaniu jawnym przyjęto porządek obrad ,następnie WZ w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziło protokół z obrad WZ z dnia 22.04.2023 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2023/2024  kolejno przedstawili:

- prezes kol. Jerzy Karabanowicz

- łowczy kol. Mirosław Juszczak

- skarbnik kol. Grzegorz Górkiewicz

W wyniku jawnego głosowania WZ przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz wykonania budżetu w roku 2023/2024 oraz zatwierdzono sprawozdanie KR za rok 2023/2024.

W następnym punkcie obrad przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom ZK.   W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie ZK uzyskali absolutorium.

W międzyczasie odbyła się miła uroczystość wręczenia dyplomu kol. Włodzimierzowi Watralowi z okazji 40 lecia członkowstwa w PZŁ . Łowczy Koła wręczył dyplomy za pozyskanie medalowych tofeów łowieckich kolegom Wojtkowi Boguckiemu, Celestynowi Tymczyszynowi , a prezes kol. Mirosławowi Juszczakowi.

Po przeprowadzonym  głosowaniu WZ przyjęło plan działalności i budżet Koła na rok gospodarczy 2024/2025. Po krótkiej dyskusji zakończono obrady WZ.                                                                                  

Darz Bór

No Comments Yet.

Leave a comment