Walne Zgromadzenie – 22.04.2023

W tym roku Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Lis miało charakter sprawozdawczo- wyborczy.


Na Kolibę o godzinie 9.00 przybyło 34 członków naszego koła.

Obrady rozpoczął Prezes ZK i przywitał obecnych. Stwierdzono prawomocność obrad Walnego Zgromadzenia. Rozpoczęto obrady wyborem przewodniczącego i sekretarza WZ.

Przewodniczącym został kolega Mirosław Juszczak a sekretarzem Tomasz Czarnecki.

Sekretarz WZ kol. Tomasz Czarnecki przedstawił porządek obrad a przewodniczący po krótkiej dyskusji poddał go pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym przyjęto porządek obrad, następnie WZ w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziło protokół z obrad WZ z dnia 22.06.2022.

Przewodniczący obrad zaproponował wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Po zgłoszeniu kandydatów w głosowaniu jawnym WZ wybrało kolegów Piotra Juszczyka, Marcina Pigułę oraz Leszka Wrocławskiego.

W kolejnym punkcie przewodniczący zarządził wybór komisji skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatów WZ dokonało wyboru kolegów Łukasza Osińskiego,Marcina Topolskiego i Romana Graczyka. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2022/2023 kolejno przedstawili:

-prezes kol. Jerzy Karabanowicz

-łowczy kol. Mirosław Juszczak

-skarbnik kol. Robert Sawczyn

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Michał Skóra oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium członkom ZK.

W wyniku jawnego głosowania WZ przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu Koła oraz wykonania budżetu w roku 2022/2023 oraz zatwierdzono sprawozdanie KR za rok 2022/2023.

W następnym punkcie obrad przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom ZK. W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie ZK uzyskali absolutorium.


Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego ZK na rozpoczynającą się kadencję . Po zgłoszeniu kandydatury i poddaniu pod głosowanie w trybie tajnym ogłoszono wybór kolegi Jerzego Karabanowicza. Na jego wniosek , po tajnym głosowaniu wybrano pozostałych członków ZK:
Łowczy - Mirosław Juszczak
Skarbnik – Grzegorz Górkiewicz
Sekretarz – Tomasz Czarnecki
Podłowczy – Wojciech Bogucki

Kolejno przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono 5 kandydatur. Ostatecznie w wyniku tajnego głosowania wybrani zostali koledzy Wiesław Topolski,Andrzej Kliszcz i Robert Sawczyn.

W wyniku wyboru wśród członków nowo wybranej KR przewodniczącym został Robert Sawczyn.

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów w osobach prezesa Jerzego Karabanowicza oraz łowczego Mirosława Juszczaka.

Następnie w wyniku jawnego głosowania WZ przyjęło plan działalności i budżet Koła na rok gospodarczy 2023/2024.

Po krótkiej dyskusji zakończono obrady WZ.


Darz Bór

No Comments Yet.

Leave a comment